جوک های جعفر عزاداری جَفَـر زنش میمیره شورتِ مشکـی میپوشه... بهـش میگـن معمولا پیرهن مشکی میپوشنا! جَفـَر میگه: مصیبت اصلی به این قسمت وارد شده…